Træffetider, fremvisning og synstid

Kontor og lager ligger på Over Hadstenvej 30, 8370 Hadsten.

Her kan vi træffes efter aftale i dagtimerne 7.30-15.30 og 7.30-13.00 fredag

 • Fremvisning af lejligheder skal foregå i dagtimerne 7.30-15.30 og 7.30-13.00 fredag. I vintersæson skal det foregå i de lyse timer.
 • Ind og udflytningsyn skal foregå i dagtimerne 7.30-15.30 og 7.30-13.00 fredag. I vintersæson skal det foregå i de lyse timer.
 • Hvis udlejer rekvireres til at låse op ved bortkommen nøgle betales kr. 500,- ved oplukning

Generelt

Nedenstående husorden gælder for alle lejligheder, der udlejes af Jeppe Holm.

 • INGEN husdyr af hensyn til øvrige beboere
 • Rygning er ikke tilladt i lejemålene
 • Ved ind og fraflytning laves rapport om det lejedes stand
 • Depositum: Svarende til 3 måneders husleje.
 • Opsigelse skal ske skriftligt med mindre der er aftalt digital kommunikation
 • Opsigelsesperioden er 3 måneder fra næste 1. i en måned. Lejemål fraflyttes 14 dage før lejeperioden slutter, så det kan klargøres til næste lejer. Bemærk elforsyning først skal afmeldes ved kontraktens ophør.
 • Ved akutte problemer skal der RINGES på 20180777 og ikke skrives en sms. Lejere har pligt til at forsøge at stoppe evt. skader på bygning og inventar.
 • Affald skal sorteres i puttes i retmæssig beholder fra Favrskov Forsyning. Pap, glas, plast osv.

Husorden

Ver. 1.0 april 2012

Denne Husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordens regler også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

Overtrædelse af husordens regler kan i gentagelsestilfælde medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 83 litra e eller § 93 litra g.

1.Generelt

Det påhviler lejeren, at lejemålet til enhver tid holdes i forsvarlig stand.

Fejl eller uorden ved installationer til vand, el, varme og afløb skal omgående meldes til udlejeren. Lejeren er pligtig til at refundere ejendommen alle udgifter stammende fra utætte cisterner og lign., som man har undladt at anmelde

Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer.

2 Toilet og køkken.

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, madrester og lign. bør aldrig kastes i toiletkummen eller skylles ud i vasken. Der må ikke bores i fliser.

3 Fællesarealer, Pulterrum, m.v.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret.

Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejeren har kun ret til at disponere over et pulterrum, såfremt dette udtrykkeligt er anvist af udlejer. Pulterrum skal altid være aflåst og være afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed.

Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige væsker o. lign.

Barnevogne, legevogne, cykler og lignende må ikke henstilles i opgangen

(iflg. Brandvæsenets bestemmelser),

Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o. lign. samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning.

I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i fællesarealer holdes lukkede.

4 Vasketøj, udluftning.

Tøjtørring o. lign. må kun ske udendørs eller med tilstrækkelig efterfølgende udluftning, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Lejeren skal sørge for min. en gang daglig udluftning på 5-10 min for at sikre et godt indeklima og undgå skimmel. Soveværelser skal opvarmes til 20 gr. efter udluftning.

5 Affald

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. – Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a

Der henvises til genbrugsstationen Brogårdsvej 11, 8370 Hadsten

6 Trappevask / støvsugning

Det påhviler lejeren, at trapper renholdes i samarbejde med øvrige lejere

 1. A) Lejeren er forpligtet til som et vilkår i lejekontrakten, sammen med de øvrige lejere, at renholde ejendommens ­trappe. Forpligtelsen omfatter fejning med efterfølgende vask af den repos, hvor lej­ligheden er beliggende og trapperne ned til etagen nedenunder. For stuelejlighederne omfatter rengørings­forpligtelsen fra repos og ned til og med arealet ved hoveddøren.

c                     Trappevasken/støvsugning skal udføres 1 gang hver 14.dag, men oftere såfremt

forholdene kræver dette, f.eks. efter snesjap i vintermånederne o. lign.

 1. B) Forpligtelsen til trappevask m.v. er en arbejdsforpligtelse, der indgår i grundlaget for størrelsen af den aftalte leje. Såfremt udlejer på et senere tidspunkt finder det påkrævet eller mere hensigt­smæssigt at lade arbejdet udføre mod betaling af tredjemand (rengøringsfirma, vicevært eller lign.), kan denne med et varsel på 3 måneder beslutte at lade forpligtel­sen bortfalde eller erstatte med en forhøjelse af lejen, svarende til udgiften for arbejdets udførelse.

 7 Husdyr.

Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin og lign. Den eneste undtagelse herfra er enkelte stuefugle i almindelige små fuglebure (ikke større fuglevolierer) og akvariefisk i akvarier på ikke over 100 liter.

Såfremt man har gæster med dyr skal lejer sørge for der er fjernes evt. efterladenskaber fra ejendommens areal.

8 Støj, fester, m.v.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over! – Derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20. Herunder vaskemaskiner.

Enhver form for musik og TV skal særligt efter kl. 22 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere.

Hvis der holdes fest i lejemålet, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.

9 Antenner.

Det er ikke tilladt at montere paraboler, antenner og lign. på ejendommens facade og tag

10 Rygning, Rengøring

Det er ikke tilladt at ryge i ejendommens trappe – og kælderarealer

For at bevare et rent og velholdt udseende af ejendommens fællesarealer, må der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og beboerne må i alle sammenhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.

Ved lejemålets start overtages lejemålet i rengjort stand. Lejeren er forpligtet til under lejemålets beståen at foretage sædvanlig rengøring af lejemålet og pudsning af lejemålets ruder, således at lejemålet til enhver tid fremtræder renholdt i sædvanligt omfang. Ved lejemålets ophør skal lejligheden ligeledes afleveres i rengjort stand og med hele og pudsede ruder.